Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
668 postów 21888 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Prawicowiec,katolik Zoologiczny antykomunista UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" -Jan Paweł II

"O granicy i przyjaźni"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

78 lat temu, 28 września 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow podpisali w Moskwie sowiecko-niemiecki układ "O granicy i przyjaźni", który potwierdzał dokonanie przez oba totalitarne państwa rozbioru Polski.

 28 września jest datą podwójnie symboliczną - tego dnia w 1939 roku skapitulowała Warszawa, a w Moskwie Ribbentrop z Mołotowem podpisali kolejny traktat sowiecko-niemiecki "o granicy i przyjaźni", który de facto był IV rozbiorem Polski.
28 września o godz. 13.15 na warszawskim Rakowcu w fabryce Skody akt kapitulacji Warszawy że strony polskiej podpisał gen. Kutrzeba (w imieniu gen. Rómmla dowódcy Armii "Warszawa"), ze strony niemieckiej gen. Blaskowitz (dowódca 8 Armii). Pomimo protestów strony polskiej w dokumencie użyto stwierdzenia "Twierdzą Warszawa". W ten sposób Niemcy chcieli usprawiedliwić przed światem zmasowane bombardowania i zniszczenie miasta.

 

 

 

             

 

Pod koniec września 1939 r., kiedy część polskich oddziałów wciąż jeszcze toczyła walki z wojskami niemieckimi i sowieckimi, w Moskwie zawarty został układ "O granicach i przyjaźni" pomiędzy ZSRS i III Rzeszą, któremu towarzyszyły poufny protokół oraz dwa tajne protokoły dodatkowe. 28 września 1939 r. podpisali go, podobnie jak układ z 23 sierpnia 1939 r., minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).
We wstępie do zawartego układu stwierdzano: "Rząd Rzeszy Niemieckiej i rząd ZSRS uznają, po upadku dotychczasowego państwa polskiego, za wyłącznie swoje zadanie przywrócenie na tym terenie pokoju i porządku oraz zapewnienie żyjącym tam narodom spokojnej egzystencji, zgodnej z ich narodowymi odrębnościami". Art. IV tego dokumentu głosił: "Rząd ZSRS i rząd Rzeszy Niemieckiej uważają układ niniejszy za mocną podstawę postępowego rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy swymi narodami".


Zgodnie z propozycją Stalina, podpisano tajny protokół dodatkowy wprowadzający korektę do podziału terytorialnego ziem polskich. Ustalona granica pomiędzy ZSRS a III Rzeszą przebiegać miała odtąd wzdłuż linii rzek San-Bug-Narew-Pisa. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego, "Stalin proponując nowelizację tajnej klauzuli układu z 23 sierpnia i +oddając+ Niemcom ziemie polskie aż do linii Bugu (zamiast Wisły) - w zamian za przesunięcie do +radzieckiej strefy wpływów+ Litwy - miał niewątpliwie na celu pozbycie się terytoriów o przygniatającej przewadze ludności polskiej, a tym samym poważnego problemu politycznego". (A. Paczkowski "Pół wieku dziejów Polski 1939-1989")

 

               

 

 
W drugim tajnym protokole przedstawiciele obu totalitarnych mocarstw zobowiązali się, że "nie będą na swoich terenach tolerować żadnej polskiej agitacji, która przenikałaby na terytorium drugiej strony. Wszelkie próby takiej agitacji na ich terenach będą likwidowane, a obie strony będą się informowały wzajemnie o podejmowanych w tych celach środkach". Dokument ten stanowił podstawę do ścisłej współpracy Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu.
W podpisanym protokole poufnym ustalono: "Rząd ZSRS nie będzie stwarzał żadnych przeszkód obywatelom Rzeszy i innym osobom pochodzenia niemieckiego, osiadłym na terenach jego strefy interesów, w przesiedlaniu się do Niemiec lub na tereny niemieckich stref interesów, o ile tylko wyrażą one takie życzenie. Rząd zgadza się, aby przesiedlenia takie były przeprowadzane przez pełnomocników rządu Rzeszy w porozumieniu z odpowiednimi władzami lokalnymi oraz aby zagwarantowane zostały wszelkie prawa majątkowe przesiedleńców. Analogiczne zobowiązanie bierze na siebie rząd Rzeszy Niemieckiej w odniesieniu do osób pochodzenia ukraińskiego czy białoruskiego osiadłych na terenach jego stref interesów".
Ostatecznie w wyniku dokonanego rozbioru Polski Niemcy zajęły obszar ok. 186 tys. km kw., zamieszkany przez ok. 22 mln osób. 8 października 1939 r. na mocy dekretu Adolfa Hitlera do Rzeszy wcielone zostały województwa: pomorskie, poznańskie, śląskie, większa część łódzkiego, zachodnia część krakowskiego, część warszawskiego i część kieleckiego. W sumie 92 tys. km kw., na których mieszkało ponad 9 mln osób. Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji niemieckich oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy Zachodnie.
Z pozostałych zagarniętych przez Niemcy ziem polskich dekretem Hitlera z 12 października 1939 r. utworzono "Generalne Gubernatorstwo dla okupowanych ziem polskich", składające się z dystryktów: krakowskiego, radomskiego, warszawskiego i lubelskiego. Związek Sowiecki uczestnicząc w rozbiorze Polski zajął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS.
Na terenach polskich zagarniętych przez Związek Sowiecki, 22 października 1939 r., w atmosferze terroru i pod kontrolą NKWD, przeprowadzono "wybory" do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Wyłonieni w ten sposób "deputowani ludowi" wystąpili do Rady Najwyższej ZSRS o włączenie Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy do "macierzystych" republik sowieckich. Rada Najwyższa ZSRS pozytywnie rozpatrzyła te wnioski i dekretami z 1 i 2 listopada 1939 r. podjęła decyzję o przyłączeniu wspomnianych obszarów odpowiednio do Białoruskiej i Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej.
Dekretem z 29 listopada 1939 r. wszystkim osobom, które w dniach 1 i 2 listopada 1939 r. mieszkały na terenach wcielonych do ZSRS, nadane zostało sowieckie obywatelstwo. 31 października 1939 r. zwracając się do delegatów obecnych na V Nadzwyczajnej Sesji Rady Najwyższej ZSRS Wiaczesław Mołotow mówił: "Od chwili zawarcia 23 sierpnia sowiecko-niemieckiego paktu o nieagresji położony został kres nienormalnym stosunkom, jakie od szeregu lat istniały pomiędzy Związkiem Sowieckim i Niemcami. Zamiast wrogości, we wszelki sposób podgrzewanej przez niektóre państwa europejskie, przyszło zbliżenie i ustalenie przyjaznych stosunków pomiędzy ZSRS i Niemcami. Dalsze polepszenie tych nowych dobrych stosunków znalazło swój wyraz w niemiecko-sowieckim traktacie o przyjaźni i granicy pomiędzy ZSRS i Niemcami, podpisanym 28 września w Moskwie".

Odnosząc się do kwestii Polski Mołotow stwierdził m.in.: "Rządzące koła Polski niemało się pyszniły trwałością swego państwa i potęgą swej armii. Jednakże wystarczające się okazało krótkie uderzenie w Polskę ze strony naprzód armii niemieckiej, a potem Armii Czerwonej, aby nic nie zostało z owego poczwarnego bękarta Traktatu Wersalskiego, który żył kosztem niepolskich narodowości. Tradycyjna polityka bezdogmatycznego lawirowania i gry pomiędzy Niemcami i ZSRS okazała się niewypłacalną i całkowicie zbankrutowała".
Sojusz Hitlera i Stalina przetrwał niespełna dwa lata, bowiem jak pisał prof. Andrzej Garlicki: "Obaj partnerzy podpisujący pakt na Kremlu traktowali go jako rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele o wiele bardziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie republik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nieunikniona". (A. Garlicki "Historia 1815-1939. Polska i świat").

PAP

//nowahistoria.interia.pl/aktualnosci/news-sowiecko-niemiecki-uklad-o-granicy-i-przyjazni-zatwierdzal-r,nId,2446214

https://opinie.wp.pl/28-wrzesnia-kolejny-rozbior-polski-i-kleska-warszawy-6125757474044033a

 
 

 

KOMENTARZE

 • bijesz pianę i nic z tego nie wynika ..
  .
  Albo Stalin zrobił dobrze i należy to zaakceptować ... albo teraz żądać zwrotu zagarniętych ziem do Polski . Niech Białoruś i Ukraina odda nam i zapłaci nam za tak długie użytkowanie .
 • @fabi 19:41:36
  to tylko przypomnienie dla postkomuny "szalejącej" na portalu 8-)))
  ps.
  być może z nostalgia wspominają wspaniałe czasy

  pzdr.
 • @Husky 19:50:09
  Polityka brytyjska była tradycyjnie proniemiecka. Już podczas wersalskich negocjacji polska delegacja brutalnie przekonała się o gotowości przyznania Niemcom szerokich profitów w Europie Środkowej, aby uczynić je skuteczną przeciwwagą dla Francji. Wystarczyło poczytać trochę historii. https://histmag.org/Dzialania-polskiej-dyplomacji-od-stycznia-1934-do-marca-1939-roku-3336
 • @Husky 19:50:09
  //to tylko przypomnienie dla postkomuny "szalejącej" na portalu//

  Wskaż mi tę "szalejącą na portalu postkomunę" a sam dołożę wszelkich starań, żeby dostali dożywotniego bana.

  Na siebie nie musisz donosić.
 • @Husky 19:50:09
  Wielkim przeciwnikiem układów Hitlera ze Związkiem Radzieckim był papież Pius XII.

  Wiedziałeś o tym?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:21:57
  no comment 8-)))
 • @roux 23:35:07
  nie
 • Czy mamy się już bać?
  Nowe wojska powietrzno-kosmiczne w Rosji - szykują desant na Polskę?

  https://cdnpl1.img.sputniknews.com/images/636/89/6368994.jpg
 • @Repsol 21:06:50
  Podobnie było po II w. światowej - Wlk.Brytania nie godziła się na zwrot Polsce jej piastowskich ziem. Po fiasku tych brytyjskich planów w 1945r. Wlk.Brytania żądała, żeby Polska, która otrzymała "wschodnie tereny Rzeszy" dostarczała do zniszczonych wojną Niemiec zboże.
  Jeszcze we wrześniu 1953 r. Wlk.Brytania przygotowała tajny projekt pozbawiający Polskę terytorium między Nysą Kłodzką i Łużycką w wypadku podpisania traktatu pokojowego między czterema mocarstwami a zjednoczonymi Niemcami.

  Ale ! - M.Thatcher zaprosiła do udziału w konferencji zjednoczeniowej NRF z NRD w 1990r. także władze IIIŻydo-RP, żeby te załatwiły traktatowo kwestię granicy z NRF (Układ Poczdamski przestał obowiązywać - żydowskie władze IIIŻydo-RP zrezygnowały z tej możliwości. Oczywiście M.Thatcher nie robiła tego z przyjaźni do Polaków tylko w obawie o wzrost znaczenia i siły NRF.


  Jedna polityka brytyjska (czyli żydowska od XVIII w.) nie była proniemiecka, nawet jeśli pozornie występowała w interesie Niemiec, natomiast z całą pewnością była antypolska i antysłowiańska i taka pozostaje do dzisiaj. - Wlk.Brytania - nasz najważniejszy europejski sojusznik.
 • @Rzeczpospolita 12:20:52
  Ludzie znający historię to wiedzą .Ave. https://wolnemedia.net/wielka-brytania-i-wielka-zdrada-polski/
 • 30.IX.42r.Niemcy na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim
  wieszają 29 Polaków...ppłk.WP,lotnik WP,kupiec,inżynier,nauczyciel,aptekarz,właściciel browaru,lekarz,uczeń gimnazjum...

  https://pbs.twimg.com/media/DK9NplkWkAARANe.jpg
 • NIEMCY - WASI OJCOWIE !!!
  Niemiecki zbrodniarz SS Obersturmführer Franz Hößler
  stoi przed ciężarówką przewożącą ciała więźniów z obozu

  https://pbs.twimg.com/media/DK1bYY_XUAIP9V8.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY

więcej