Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
700 postów 22806 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Prawicowiec,katolik Zoologiczny antykomunista UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" -Jan Paweł II

95 lat temu powstał ZSRS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

30 grudnia 1922 r. na I Zjeździe Rad utworzono nowe państwo związkowe - Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich W istniejącym do 1991 r. komuniści zainstalowali i utrwalili totalitarny system rządów, który przyniósł śmierć 100 milionom ludzi.

      

 

"Władza we wszystkich krajach wchodzących w skład nowego imperium sprawowana była, w gruncie rzeczy, przez rosyjską partię komunistyczną, mającą swoje główne ośrodki decyzyjne w Moskwie. Terenowe oddziały partii bolszewickiej przeniknęły do wszystkich dziedzin życia publicznego (...). Każda organizacja o najbardziej nawet niewinnym charakterze podlegała teraz kontroli partii komunistycznej. Tak powstało pierwsze w historii państwo rządzone przez jedną partię" - charakteryzuje rządy komunistów w ZSRS amerykański sowietolog Richard Pipes. ("Komunizm")

W listopadzie 1917 r. w wyniku przewrotu, który przeszedł do historii pod nazwą rewolucji październikowej (według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji przewrót miał miejsce w nocy z 24 na 25 października), władzę w Rosji przejęli bolszewicy z Włodzimierzem Leninem na czele. Proklamowali oni powstanie nowe państwa - Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (RSFRS). W następnym roku Rosja sowiecka otrzymała konstytucję.

Propaganda komunistyczna przedstawiała przewrót bolszewicki 1917 r. jako "decydujący etap wielkiej rewolucji agrarnej i walki o posiadanie ziemi między chłopstwem a właścicielami ziemskimi", naturalną konsekwencję procesu dziejowego, dopełnienie sensu historii.

Jednym z pierwszych posunięć bolszewików po przejęciu władzy była rozprawa z tzw. wrogami ludu przy zastosowaniu brutalnych metod terroru. W tym celu w grudniu 1917 r. utworzono tajną policję - Ogólnorosyjską Nadzwyczajną Komisję do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy (WCzKa; Czeka), na czele której stanął Feliks Dzierżyński. Ofiarami bolszewików padli m.in. członkowie carskiej rodziny ze zdetronizowanym Mikołajem II na czele. Zamordowano ich 17 lipca 1918 r. w Jekaterynburgu.

   

 

Początkowo Lenin planował eksport rewolucji na Zachód, jednak latem 1920 r. pochód Armii Czerwonej do ogarniętych nastrojami komunistycznymi Niemiec został zatrzymany przez Wojsko Polskie. W związku z tym bolszewicy zmienili plany i przystąpili do wdrażania komunizmu w powstałym niedawno państwie sowieckim. Jego kształt terytorialny zależał od wyniku trwającej od 1917 r. rosyjskiej wojny domowej (między bolszewikami i tzw. białymi).

Na terenach zajętych przez Armię Czerwoną bolszewicy instalowali własne rządy, proklamując hasło "władza w ręce rad". Na zajętych terytoriach tworzono sowieckie republiki i okręgi autonomiczne. Oprócz RFSRS do 1920 r. powstały m.in. Ukraińska SRS i Białoruska SRS. W latach 1920-1922 istniała w północno-wschodniej Azji Republika Dalekiego Wschodu.

Głównym problemem dla bolszewików było określenie zakresu uprawnień poszczególnych regionów (republik) w ramach federacji, którą w niedalekiej przyszłości planowano utworzyć. Jednym z narodów nierosyjskich, który domagał się od bolszewików regulacji związanych z przyszłą państwowością, byli Gruzini. W lutym 1921 r. na terytorium Gruzji wkroczyła Armia Czerwona, a zwolennicy daleko idącej autonomii państwa zostali poddani sowieckim represjom.

W grudniu 1922 r. bolszewicy proklamowali Federację Zakaukaską, w skład której - oprócz Gruzji - weszły Armenia i Azerbejdżan. Sekretarzem zakaukaskiego komitetu RKP(b) został Sergo Ordżonikidze, bliski współpracownik Stalina, który w tym samym roku objął kierownictwo Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) - RKP(b). W 1925 r. zmieniła ona nazwę na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) - WKP(b).

Na X Zjeździe RKP(b) w marcu 1921 r. pełniący obowiązki komisarza ludowego ds. narodowościowych Stalin wyjaśniał, że federacja republik powinna być państwem z dominującą rolą sowieckiej Rosji. Przyszły dyktator dążył do przyłączenia republik do RSFRS przy zachowaniu ich ograniczonej autonomii. "Zdaniem Stalina nierosyjskie socjalistyczne republiki radzieckie razem z republikami autonomicznymi, okręgami, a także obwodami, muszą zjednoczyć się z państwem wielkorosyjskim pod przywództwem bolszewików" - wyjaśnia David Marples w "Historii ZSRR".

   

 

Stanowisko Stalina kłóciło się z głoszoną jeszcze niedawno przez bolszewików zasadą samostanowienia narodów, co było m.in. powodem jego krytyki przez Lenina. Prace nad przyszłym kształtem związku federacyjnego prowadziła powołana po X Zjeździe specjalna komisja, której przewodził Walerij Kujbyszew.

30 grudnia 1922 r. uczestnicy I Zjazdu Rad w Moskwie zatwierdzili utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS). Deklaracja o powstaniu ZSRS z tego samego dnia głosiła, że jest on dobrowolnym zjednoczeniem równouprawnionych narodów. "Nowe państwo związkowe będzie godnym ukoronowaniem założonych już w październiku 1917 r. podstaw pokojowego współżycia i braterskiej współpracy narodów, stanie się ono prawdziwą ostoją przeciwko światowemu kapitalizmowi i nowym zdecydowanym krokiem na drodze do zjednoczenia ludzi pracy wszystkich krajów w jedną światową Socjalistyczną Radziecką Republikę" - zapisano w dokumencie.

Najważniejsze decyzje dotyczące ZSRS należały do Wszechzwiązkowego Zjazdu Rad.

Głównym organem ustawodawczym ZSRS był Centralny Komitet Wykonawczy (CKW), w skład którego wchodziła Rada Narodowości i Rada Związku. Sesje CKW urządzano trzy razy do roku, a w skład jego prezydium wchodziło 21 osób.

Władzę wykonawczą sprawowała Rada Komisarzy Ludowych. Jej pierwszym szefem został Lenin. "Centralny rząd w Moskwie otrzymał decydujący głos w sprawach obronności, budżetu państwa, bezpieczeństwa narodowego, kontroli granic, handlu z zagranicą, reprezentowania państwa na arenie międzynarodowej i transportu" - wylicza Marples.

Jak wyjaśnia, rzeczywista władza kierownicza w ZSRS należała tylko i wyłącznie do partii komunistycznej. "Na papierze konstytucja (podobnie jak konstytucja Stalina z 1936 r.) nie budziła większych zastrzeżeń, ponieważ nie wynikało z niej, na czym tak naprawdę polega istota moskiewskich rządów, czy też wrodzona skłonność postleninowskich przywódców partyjnych do skupiania całej władzy we własnych rękach (...). To nie Rady Delegatów, ale partia rządziła ZSRR i sterowała jej polityką" - zauważa historyk.

31 stycznia 1924 r. ogłoszono konstytucję ZSRS.

Po śmierci Lenina, która nastąpiła 10 dni przed wejściem w życie ustawy zasadniczej, w ZSRS rozgorzała walka o władzę - w jej wyniku odsunięto od rządów Lwa Trockiego, a państwem kierował tzw. triumwirat: Stalin, Lew Kamieniew i Grigorij Zinowjew.

Ostatecznie pierwszą osobą w państwie stał się Stalin, który zaprowadził w nim totalitarne rządy oparte na terrorze. "Stalin miał przed sobą trzy ściśle ze sobą powiązane cele: zbudowanie potężnego przemysłu, skolektywizowanie rolnictwa i doprowadzenie społeczeństwa do stanu całkowitej uległości. Realizacja tych ambitnych zamierzeń spowodowała kryzys w kraju, który powoli dochodził do siebie po zniszczeniach spowodowanych przez pierwszą wojnę światową, rewolucję i wojnę domową. Stalin nie bardzo się tym wszystkim przejmował, ponieważ kryzysy ekonomiczne i społeczne stanowiły pożywkę reżimów komunistycznych" - tłumaczy Pipes.

Lata 30. XX stulecia to okres stalinowskich represji, które nasiliły się zwłaszcza w latach 1937-1938 (tzw. Wielki Terror), kiedy to - jak wynika z sowieckich dokumentów - aresztowano ponad 1,5 mln osób, z czego ok. 700 tys. rozstrzelano. Procesy przed sądami doraźnymi najczęściej kończyły się karą śmierci lub dożywotnim zesłaniem do łagrów.

Czystki nie ominęły elit partyjnych i wojskowych - Stalin krwawo rozprawił się m.in. z Zinowjewem i Kamieniewem, a także z marszałkiem Michaiłem Tuchaczewskim. Represjonował także duchowieństwo wydając rozkazy zamordowania ponad 100 tys. duchownych.

Terror komunistyczny w Związku Sowieckim ustał dopiero z chwilą śmierci Stalina w 1953 r. Stephane Courtois w "Czarnej księdze komunizmu" pisze, że zbrodnie komunizmu w ZSRS pochłonęły życie 20 milionów ludzi (z czego 11 mln zmarło wskutek głodu) oraz trudną do ustalenia liczba ofiar sowieckich deportacji, zesłań, pracy w łagrach.

Ofiarami Stalina były także tysiące Polaków - według niektórych szacunków do 1938 r. NKWD zamordowało nawet 140 tys. Polaków - obywateli sowieckiego państwa; Polaków represjonowano także po wybuchu II wojny światowej, czego przykładem była zbrodnia katyńska dokonana w 1940 r. na prawie 22 tys. obywatelach polskich, głównie oficerach Wojska Polskiego, urzędnikach państwowych i inteligencji.

"Bezprecedensowemu zabijaniu żywych towarzyszyła kampania zwalczania wolności słowa, której celem było wywołanie wrażenia jednomyślności w społeczeństwie; niszczono więc ludzi zarówno fizycznie, jak i umysłowo" - podkreśla Pipes.

ZSRS rozpadł się 8 grudnia 1991 r. na mocy układu białowieskiego podpisanego przez przywódców Rosji - Borysa Jelcyna, Białorusi - Stanisława Szuszkiewicza, i Ukrainy - Leonida Krawczuka.

 

   

 

 

Terytorium Związku Sowieckiego zajmowało ponad 22 mln km kw. powierzchni i rozciągało się od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne i - dalej na Wschód - docierało do Oceanu Spokojnego. W chwili rozpadu, zamieszkiwany przez ok. 293 mln ludzi ZSRS składał się z 15 republik narodowych: Rosyjskiej Federacyjnej SRS, Ukraińskiej SRS, Białoruskiej SRS, Uzbeckiej SRS, Kazachskiej SRS, Gruzińskiej SRS, Azerbejdżańskiej SRS, Litewskiej SRS, Mołdawskiej SRS, Łotewskiej SRS, Kirgiskiej SRS, Tadżyckiej SRS, Armeńskiej SRS, Turkmeńskiej SRS i Estońskiej SRS.

W czasach istnienia ZSRS w ramach największej z republik związkowych - RSFRS - funkcjonowały następujące Autonomiczne Socjalistyczne Republiki Radzieckie (ASRS): Baszkirska, Buriacka, Czeczeńsko-Inguska, Czuwaska, Dagestańska, Jakucka, Kabardyjsko-Bałkarska, Kałmucka, Karelska, Komijska, Maryjska, Mordwińska, Północnoosetyjska, Tatarska, Tuwińska i Udmurcka.

Sukcesorem Związku Sowieckiego, a zarazem największym państwem powstałym po jego rozpadzie jest Federacja Rosyjska.


   

 

PAP

Waldemar Kowalski (PAP)

KOMENTARZE

 • @Husky
  Czyli Krym to Rosja , Kosowo to Serbia , a o Gibraltarze to już całkiem strach pisać . :))) https://www.youtube.com/watch?v=h9RwYPsVpfM
 • Głupia pejoratywność...
  "Sukcesorem Związku Sowieckiego..."
  Związek Sowiecki? Co to jest ten sowiecki i z czym się związał? Jak koniecznie sowiecki, to sojuz, a jak związek, to radziecki, i to z dużych liter, jeśli to nazwa.
 • bolszewicy czy stalinowcy
  markglogg 12 grudnia 2017 o 11:23 AM
  ... odnośnie Putina, to zarzuca on Leninowi, że „odrąbał” on od Imperium Rosyjskiego takie jego „posiadłości” jak Polska (unieważnienie traktatów rozbiorowych) Finlandia i kraiki bałtyckie. (Na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej to „znienawidzony przez rosyjskich narodowców” Lenin zorganizował republiki ukraińską i białoruską, ta ostatnia to twór – na warunki środkowo-europejskie – bardzo udany.)

  A Putin-putana przed prawie dokładnie 4 laty, gdy gubernatorzy wschodniej i południowej Ukrainy wydzwaniali do niego by ich ratował przed Usrako-Banderowcami, to się na rosyjskojęzyczną (i rosyjskomysljaszczą) ludność dawnej Imperii po prostu wypiął. Tak mu kazali BIALI Oligarchowie zamerykanizowano-zklechizowanej Rosji dzisiaj.

  A skądinąd to ciekawy ten, prowadzony przez „antyamerykańskich Amerykanów”, portal Fort Russ (był taki drewniany fort rosyjski tylko 50 km na północ od San Francisco, wkrótce po tym jak go zwiedzałem na początku lat 1970, to go ktoś podpalił – ale go jednak odbudowano.) Akurat wyczytałem na tym portalu, że ktoś strzelił z granatnika do autobusu z 20 polskimi turystami 9 grudnia br. Trafił w bagażnik i solidna podłoga autobusu uratowała pasażerów. I to jest przyczyna, dla której aż trzech krajów nie zamierzam – do końca życia, o ile tam reżimy się nie zmienią – oglądać: to USA, Ukraina i Izrael – ta sama u władzy tam HOŁOTA (GOŁOTA) UMYSŁOWA. Niestety i w moja Ojczyzna coraz bardziej do tych „ideałów ludzkości” podobna.

  https://4.bp.blogspot.com/-oTWKc5cVuFg/Wi7B4I4dJcI/AAAAAAAAGoA/459wQSrJe4oVmTLO-nno8v6ULrxps_VKQCLcBGAs/s640/tourbus.jpeg
  https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/12/11/czy-bolszewicy-dali-nam-polske/
 • @SZS 17:21:42
  http://www.portal.arcana.pl/Zwiazek-sowiecki-czy-radziecki-sowiety-czy-rady,4294.html
 • @Husky 17:40:47
  Maciej Wiktor Korkuć (ur. w 1968) – polski historyk, od 2001 r. pracownik krakowskiego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, od 2012 r. naczelnik OBEP IPN w Krakowie.
  I ten patologicznie rusofobiczny "histeryk" ma być dla mnie autorytetem ?
  A swoją drogą, czy nie potrafisz odpowiedzieć na proste pytanie swoimi słowami, tylko wklejasz mi tu rojenia jakichś pseudo-histeryków?
  Przepraszam, zapomniałem że tylko to potrafisz.
 • @SZS 18:27:30
  Rosyjska nazwa tego historycznego państwa brzmi Sojuz Sowietskich Socjalisticzeskich Riespublik.
  W związku z obecnością w nazwie państwa przymiotnika советский (sowieckij) o wyżej wymienionym znaczeniu powstał problem oddania jego treści w języku polskim. W roli oficjalnej nazwy państwa początkowo stosowano formę Związek Socjalistycznych Republik Rad (bez tworzenia przymiotnika, w skrócie ZSRR). W dwudziestoleciu międzywojennym w nazwie tej, a także poza nią kiedy chciano określić coś, co odnosiło się do tego państwa, stosowano przymiotnik sowiecki, stąd nazwa Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS). Formę radziecki, której użycie znane jest w polszczyźnie ok. 1644 r. w odniesieniu do rady miasta, zaproponował w 1938 roku sowietolog Wiktor Sukiennicki. Upowszechniła się ona w okresie PRL-u.
  Obecnie stosowane są obie formy – są one uważane za poprawne i synonimiczne, aczkolwiek w niektórych kontekstach forma sowiecki (tak jak Sowieci w stosunku do Rosjanie) może mieć konotację negatywną.


  Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 • @SZS 18:27:30
  niem. Sowjetunion,
  ang. Soviet Union,
  fr. Union soviétique,
  czes. Sovětský Svaz)
 • @Husky 18:38:05
  niem. Italien
  ang. Italy
  fr. Italie
  czes. Itálie
  a po polsku Włochy....
  A Sowjetunion, Soviet Union, Union soviétique, Sovětský Svaz to po polsku Związek Radziecki ....
  I tyle.
 • @SZS 20:22:42
  no dobra
  wiesz swoje
  czyli nic
 • @Husky 21:16:52
  No witaj kolego ..mówisz że ,, utrwalili totalitarny system rządów, który przyniósł śmierć 100 milionom ludzi. Nie wiem dlaczego piszesz równo 100 , ja bym dał 200 , a czemu nie .
  Dobrze wiemy i ty również , kto tą władzę tam zamontował . Jak zwykle szlify ci panowie przechodzili w Anglii .
  Wiem że ty tylko głosisz prawdę , więc postaraj się i napisz kto instalował w Rosji ,, Demokrację ,, . Dziwne bo do wspieranie tej demokracji były wysłane tam wojska amerykańskie .

  Nie wiem dlaczego robisz to co robisz , życzę owocnej pracy w nadchodzącym roku .
  multi kulti Berlin .
 • @fabi 21:57:40
  No tak, można i 300
  Ale do 99 mln to raczej się nie przyczepisz 8-)))
  pzdr.
 • @Husky 21:16:52
  Nareszcie coś od siebie.
  Czyli gadka szmatka....
 • @SZS 22:13:02
  ja wiem że Ty wiesz że w tamtym czasie żadnych ofiar nie było
  false flag
  niczym u @Arjanka który twierdzi że Niemcy też nikogo nie mordowali
 • @Husky 22:05:11
  Do 99 milionów się nie przyczepie ...ale --

  ,, Terror komunistyczny w Związku Sowieckim ustał dopiero z chwilą śmierci Stalina w 1953 r. Stephane Courtois w "Czarnej księdze komunizmu" pisze, że zbrodnie komunizmu w ZSRS pochłonęły życie 20 milionów ludzi (z czego 11 mln zmarło wskutek głodu) oraz trudną do ustalenia liczba ofiar sowieckich deportacji, zesłań, pracy w łagrach.,,

  Rozumiesz coś z tego bo ja nie , nie to żebym się czepiał .
 • @fabi 22:19:29
  // W istniejącym do 1991 r. komuniści zainstalowali i utrwalili totalitarny system rządów, który przyniósł śmierć 100 milionom ludzi.//


  Tak brzmi całe zdanie
  I jeszcze ten rok 1991
  nie żebym się czepiał
  pzdr.
 • @Husky 22:25:26
  Jaja sobie robisz , nie czytasz tego co wstawiasz . widzę ze tylko tytuł .

  Mówisz że ty tylko prawda .. no tak, tylko która prawda jest prawda .. przeczytaj to co wstawiłeś .
 • @fabi 22:33:55
  Przez 95 lat komunizmu życie straciło ok.100 mln ludzi.
  NIKT NIE ZABIŁ TYLU LUDZI CO KOMUNIŚCI.
  Lekko licząc ofiary komunistów i radykalnych socjalistów od Meksyku przez Rosję po Kambodżę i Chiny to ponad 100 mln ludzi.
  Jeśli masz inne dane to Twój problem
 • @Husky 22:16:16
  A co ma Związek Radziecki do @Arjanka który twierdzi że Niemcy też nikogo nie mordowali ???
  Nic z tego nie rozumiem....
 • @SZS 22:56:23
  Komentujesz w stylu @Arjanka.
  Ty twierdzisz że to bzdura z sowietami
  On że obarczanie Niemców za wszelakie zbrodnie to też bzdura.
  Tylko tyle
 • @Husky 22:55:21
  95 lat temu powstał ZSRS ..o tym piszesz a nie o rewolucji na świecie .


  Ja nie mam problemu ...mówię ze ten gniot propagandowy jest prymitywny i sobie zaprzecza . a dlaczego mówię ze propagandowy sam wiesz najlepiej i wcale nie chodzi o zbrodnie komunizmu.

  ,,Czarna księga, ujmując rzecz najbardziej ogólnie, traktuje o działaniach, które bezpośrednio lub pośrednio pociągały za sobą mękę i śmierć na skalę masową - o zbrodniach przeciwko ludziom, jak to podkreśla Courtois. Autorzy przedstawiają obraz cierpień, jakie komunizm zgotował ludziom i narodom, ukazują te jego karty, na których zapisane są: masowy terror, represje, deportacje, przesiedlenia, poniżenie człowieka, deptanie jego godności, zniewolenie duchowe, ubezwłasnomyślenie...

  Jest to pierwsza tak wszechstronnie udokumentowana praca, ukazująca globalny wymiar tragedii, jaka dotknęła dziesiątki milionów ofiar w Związku Sowieckim i Chinach, milionów zaś w tak małych krajach jak Kambodża i Korea Północna; zawiera liczne świadectwa, relacje, dokumenty, mapy, a także ponad 70 fotografii. Od chwili publikacji w 1997 roku przez paryskie wydawnictwo Roberta Laffonta "Czarna księga komunizmu" została przełożona na wiele języków i stała się światowym bestsellerem..

  powtarzam

  ,,Terror komunistyczny w Związku Sowieckim ustał dopiero z chwilą śmierci Stalina w 1953 r. Stephane Courtois w "Czarnej księdze komunizmu" pisze, że zbrodnie komunizmu w ZSRS pochłonęły życie 20 milionów ludzi (z czego 11 mln zmarło wskutek głodu) oraz trudną do ustalenia liczba ofiar sowieckich deportacji, zesłań, pracy w łagrach.,,
  z twoich wcześniejszych notek to z 11 mln zmarłych z głodu to byli Ukraińcy . A więc Ukraina 10 i reszta 10 milionów . Zapewne dlatego ta nienawiść Ukrainy do Rosji .

  Dobrej nocy bo jutro też jest dzień .
 • @fabi 23:28:52
  Dzień powstania ZSRS jest uważany za dzień powstania KOMUNIZMU,

  który rozprzestrzenił się na cały Świat.
 • @Husky 22:55:21
  "Lekko licząc ofiary komunistów i radykalnych socjalistów od Meksyku przez Rosję po Kambodżę i Chiny to ponad 100 mln ludzi."
  Wychodzi na to, że mordowano ok. 1 mln. ludzi rocznie. I to od Meksyku przez Rosję po Kambodżę i Chiny...
  Proporcjonalnie tyle samo ludzi zabijali Belgowie w Kongo. Przez dekadę wymordowali ok 10 milionów tubylców (szacunki mówią nawet o kilkunastu milionach). Pewnie wymordowaliby więcej, ale Kongo to nie cały świat. Ale o tym cicho-sza, bo to nie komuniści byli, tylko cywilizowani Belgowie.
  To co wyrabiali "cywilizowani" angole w Persji i Indiach przechodzi ludzkie pojęcie (ok 55 mln.ofiar)
  O wymordowaniu populacji obu Ameryk, która przekłada się na 65 do 70 milionów ludzi z litości nie wspomnę....
  A skoro tak lubimy sobie statystykować, to przypomnę, że Czyngis Chan dosłownie zdziesiątkował ówczesną ludność, mordując ok. 40 mln z 400 mln.
  I co ? Mamy nienawidzić Belgów, Anglików, Hiszpanów, Mongołów ?
  Zapamiętaj : Historię piszą zwycięzcy, a zabicie milionów to nie zbrodnia, a jedynie statystyka....
 • @SZS 23:54:45
  Powieszenie 7-letniego chłopca w Kongo przez Belgów w roku 1908.
  Chłopiec z Kongo został powieszony za to, że jego ojciec zbyt niewydolnie pracował

  https://pbs.twimg.com/media/DSNql3vXkAAGjqG.jpg
 • Zbóju...
  Znasz takie powiedzenie, "pół prawdy to całe kłamstwo"?
  Ostatnie zdanie wklejonej przez ciebie notki dokładnie temu dowodzi.
  Autor tego artykułu chce zagadać publikę mnogością faktów a zapomniał wspomnieć choć słowem o najważniejszym - cała ta "rewolucja" od 1917 aż do dojścia do władzy Chruszczowa była talmudycznm planem opanowania świata. Trocki był najwybitniejszym realizatorem tej idei i za to Stalin go pogonił a potem odstrzelił.
  Talmud jednak nie odpuszczał, dał Stalinowi do obstawy niejakiego Kaganowicza (rozbierz to nazwisko na czynniki pierwsze), który miał, nawet formalnie, równorzędną pozycję w partii bolszewickiej. Wszystko mógł a za nic nie odpowiadał.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:06:18
  Jeszcze w 1982 roku, Józef Mackiewicz cytował za Phillipem Vander Elst liczbę mordów komunistycznych w XX wieku jako 143 miliony osób.[i] W 2009 roku Philip Vander Elst w materiale "The link between statism and supranationalism”[ii] podał liczbę ofiar zamordowanych przez despotyczne rządy na 170 mln. Dodając, iż ponadto miliony osób zostały życiowo zrujnowane przez socjalistyczne planowanie oraz urzędników państwowych.

  Jednak, zrujnowane zostało życie nie "milionów osób" — lecz setek milionów. Przede wszystkim także i tych osób, którym komunistyczni bandyci wymordowali najbliższych. Ponadto, wręcz obłędnie wydatki na zbrojenia, mające służyć wojnom z demokratycznym Zachodem i podbiciu całego świata przez krwawych genseków z Kremla oraz niewydajne, rujnujące gospodarkę komunistyczne centralne zarządzanie — zrujnowały życie kolejnych setek milionów ludzi, zmuszając ich do życia w nędzy. Do tego jeszcze trzeba dodać, że zawsze walczące z prawdą partie komunistyczne wymuszają i na tych osobach, których nie zamordują i całych społeczeństwach — konieczność życia w komunistycznej, zbrodniczej niewoli oraz ciągłym, komunistycznym zakłamaniu…

  Z artykułu Phillipa Vander Elsta wynika, że dane o około 100 mln komunistycznych ofiar podane w "Czarnej księdze komunizmu" — wydanej najpierw we Francji w 1997 roku — trzeba uznać za bardzo mocno zaniżone. Zresztą książka ta, w zbyt dużym stopniu koncentrowała się przede wszystkim na komunistycznych zbrodniach popełnionych przez komunistów — przeciwko innym komunistom.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej